Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

18.12.2017 - 20.12.2017, Wrocław

Analiza emisji gazów i pyłów do powietrza w przemyśle

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów do spraw ochrony środowiska w zakładzie, osób odpowiedzialnych za przekazywanie danych do wniosków o wydanie pozwoleń, osób opracowujących wnioski do wydania pozwoleń emisyjnych oraz wszystkich zainteresowanych.

Program

Zawartość:

 

Dzień I:

Emisja gazów i pyłów do powietrza – wymagania prawne

1. Pozwolenia dotyczące wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:

- rodzaje pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza; pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane, zgłoszenie – wymagania prawne,

- zasady ustalania wielkości emisji dla instalacji dla których nie są określone standardy emisyjne- sposoby ustalania wielkości emisji zanieczyszczeń maksymalnej, średniej i rocznej  przykłady:

- metody oparte o wyniki pomiarów emisji,

- metody oparte o wskaźniki emisji, w tym bazy zawarte w programach obliczeniowych,

- bilanse masowe.

- zasady ustalania wielkości emisji dla instalacji dla których ustalone są standardy emisyjne.

2. Spełnienie warunków dotrzymania standardów emisyjnych oraz standardów jakości powietrza.

3. Obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji z instalacji; ciągłe i okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza i odniesienie ich do standardów emisyjnych.

4. Inwentaryzacja stanu istniejącego: klasyfikacja instalacji; schemat technologiczny instalacji; bilans stosowanych materiałów; inwentaryzacja emitorów; ustalenie składu i poziomu emisji.

5. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

6. Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

7. Najczęściej popełnianie błędy w dokumentacji do wydania pozwolenia.

 

Dzień II

Sposób oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wg. aktualnych wymagań prawnych. Wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu – rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu.

 1. Przewidywane oddziaływanie instalacji na stan jakości powietrza.

 2. Modelowanie poziomów substancji w powietrzu:

-   Dopuszczalne poziomy stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu/warunki normatywne

-   Aktualny stan jakości powietrza/Tło substancji

-   Położenie źródeł

-   Parametry emitorów

-    Dane meteorologiczne

-  Charakterystyki stanów równowagi atmosfery

- Temperatura powietrza i opady atmosferyczne

- Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu

- Inne parametry meteorologiczne

-    Parametry wyrzutu

3. Metodyka obliczeń.

4. Wyniki modelowania poziomów substancji w powietrzu:

-  Zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu oraz kryterium na opad pyłu

- Obliczenia dla zakresu pełnego oraz obliczenia na wysokości zabudowy

- Interpretacja graficzna wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza

- Omówienie wyników rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu.

 

Dzień III

Bilans LZO w praktyce

1. Obowiązki podmiotów prowadzących instalacje wykorzystujące LZO w zakresie: pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń zintegrowanych, zgłoszeń instalacji.

2. Szczegółowe wymagania dotyczących standardów emisyjnych dla lotnych związków organicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546). Zagadnienia:

- kto podlega pod standardy i jakie są kryteria,

- rozróżnienie emisji zorganizowanej i niezorganizowanej LZO,

- omówienie standardów emisyjnych dla określonych procesów m.in. procesy czyszczenia wyposażenia a czyszczenia produktu pod kątem bilansu LZO,

- sprawdzenie czy przedsiębiorca podlega pod standardy, kto zobowiązany jest do sporządzania bilansu LZO, zasady tworzenia bilansu LZO, pomiary emisji LZO,

- niedotrzymywanie standardów emisyjnych, plan obniżania emisji, ograniczanie emisji LZO.

3. Procedura sprawdzająca dotrzymania standardów emisyjnych, roczny bilans masy LZO - warsztaty.

- Weryfikacja substancji pod kątem spełniania definicji LZO. Sposoby, materiały źródłowe i pomocnicze, wskazówki.

- Określenie prężności pary danej substancji w wymaganej temperaturze.

- Inne trudności związane z bilansowaniem LZO.

4. Bilans LZO a opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.

Warunki

Koszt szkolenia:

 

1 dzień: 590,00 PLN/os. + VAT.

3 dni: 1 180,00 PLN/os + VAT

 Możliwość udziału również w jednym wybranym dniu

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu,
  • obiad, przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.