Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

23.10.2017 - 24.10.2017, Pszczyna

Pozwolenia wodnoprawne po nowelizacji ustawy Prawo wodne – praktyczne podejście

Inf. ogólne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami gospodarowania wodami (m. in.: ochroną wód, prawem własności wód, budownictwem wodnym, odszkodowaniami za szkody związane z gospodarką wodną, ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń wodnoprawnych), wynikających z Prawa wodnego (z uwzględnieniem nowelizacji Prawa wodnego) oraz ustaw powiązanych.


Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodnoprawnych i zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodnoprawnym. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska.

W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty w zakresie sporządzania wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, wykonywania operatów wodnoprawnych oraz niezbędnych załączników w postępowaniach wodnoprawnych.

 

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska oraz geodezji.

Program

Zawartość:

 

I. Ustawa Prawo wodne – ogólnie

 

1.   Ustawa prawo wodne – zakres i cel regulacji

 

2.  Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami:

    • minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;

    • Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

    • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

    • dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

    • kierownik nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

    • dyrektor urzędu morskiego;

    • wojewoda;

    • starosta;

    • wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

3.  Słownik pojęć

 

 

4. Korzystanie z wód

    • Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne;

    • Usługi wodne.

 

5. Pozwolenia wodnoprawne:

    • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego;

    • przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawego;

    • uproszczenie ustalania stron postępowania;

    • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego;

    • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa;

    • przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne;

    • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,

 

6. Zgody wodnoprawne

    • Organy właściwe do wydania zgody wodnoprawnej.

 

7.  System informacyjny gospodarowania wodami

 

8. Ochrona Wód – zakres, kompetencje organów

    • cele środowiskowe;

    • zasady ochrony wód.

 

9.  Zarządzanie ryzykiem powodziowym

 

10.   Budownictwo wodne i melioracje wodne

    • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych;

    • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego;

    • zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych.

 

11. Opłaty za usługi wodne

    • rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona;

    • terminy wejścia w życie opłat;

    • należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych.

 

12. Odszkodowania.

 

13. Przepisy przejściowe i dostosowujące

    • obowiązki jednostek i organów związane z przekazaniem lub przejęciem zadań.

 

14. Zasady przejścia do Wód Polskich pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących zadania określone w przepisach ustawy.

 

II Praktycznie wykorzystanie – wnioski i operaty wodnoprawne


1. Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/ operaty wodnoprawne:

    • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

    • ustalenie zakresu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

    • ustalenie obowiązków zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne;

    • charakterystyka urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji;

    • zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych/ cele środowiskowe;

    • wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne;

    • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

    • ustalenie monitoringu zamierzonego korzystania z wód;

    • wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

    • wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;

    • część graficzna operatu wodnoprawnego (wymagane załączniki: mapy, przekroje, schematy).

 

2. Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

    • pobór wód powierzchniowych czy wód podziemnych;

    • wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu;

    • wprowadzanie różnych rodzajów ścieków (przemysłowych, komunalnych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych) do  wód lub do ziemi;

    • wykonywanie urządzeń wodnych, w tym wylotów kanalizacyjnych;

    •wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych i wałów przeciwpowodziowych planowanymi obiektami mostowymi linii energetycznych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń;

    • wykonywanie urządzeń wodnych  oraz robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

    • odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

    • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Dyskusja, konsultacje.

Warunki

Koszt szkolenia

Cena regularna: 890,00 PLN + VAT/os.

 

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe,

•    wydanie certyfikatu,

•    obiady i przerwy kawowe,

•    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy