Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

19.1.2017 - 20.1.2017, Pszczyna

Pozwolenia wodnoprawne po nowelizacji ustawy Prawo wodne – praktyczne podejście

Inf. ogólne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami gospodarowania wodami (m. in.: ochroną wód, prawem własności wód, budownictwem wodnym, odszkodowaniami za szkody związane z gospodarką wodną, ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń wodnoprawnych), wynikających z Prawa wodnego (z uwzględnieniem nowelizacji Prawa wodnego) oraz ustaw powiązanych.


Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodnoprawnych i zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodnoprawnym. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska.

W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty w zakresie sporządzania wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, wykonywania operatów wodnoprawnych oraz niezbędnych załączników w postępowaniach wodnoprawnych.

 

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska oraz geodezji.

Program

Zawartość:

 

I.    Ustawa Prawo wodne
    1.    Organy właściwe w gospodarowaniu wodami.
    2.    Podstawowe pojęcia ustawy:
    • woda powierzchniowa podziemna,
    • woda stojąca, płynąca, woda w rowach,
    • urządzenia wodne,
    • ścieki.
    3.    Szczególne i zwykłe korzystanie z wód i związane z tym obowiązki:
    • zwykłe korzystanie z wód,
    • szczególne korzystanie z wód,
    • ciężar utrzymania wód.
    4.    Cele środowiskowe i zasady ochrony wód:
    • cele środowiskowe dla  JCWP i JCWPd.,
    • odstępstwa od celów środowiskowych,
    5.    Strefy ochronne ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.
    6.    Obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
    • zakazy i zwolnienia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
    • mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego.
    7.    Drogi rowerowe oraz szlaki turystyczne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych.
    8.    Budownictwo wodne:
    • urządzenia wodne, jako obiekty budowlane i obowiązek ich utrzymywania,
    • melioracje wodne, obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
    • legalizacja urządzeń wodnych,
    • przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego,
    • rozbiórka urządzeń wodnych.
    9.    Prawo własności wód i podstawowe obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości:
    • podział i własność wód,
    • zasady ustalania linii brzegu,
    • gospodarowanie wodami i mieniem związanym z gospodarką wodną.
    10.    Pozwolenia wodnoprawne/zgłoszenia wodnoprawne/zgody wodnoprawne/oceny :
    • rodzaje pozwoleń wodnoprawnych/zgód wodnoprawnych/budowy i czynności wymagające zgłoszenia,
    • procedura administracyjna wydawania pozwoleń wodnoprawnych/ zgód wodnoprawnych/ procedura zgłoszenia,
    • organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych/ zgód wodnoprawnych/zgłoszeń,
    • terminy obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych,
    • strony postępowań wodnoprawnych,
    • przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
    • postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
    • przeglądy pozwoleń wodnoprawnych,
    • wznowienie postępowania,
    • odstępstwa od obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
    • odmowa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
    11.    Organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego/ zgody wodnoprawnej.
    12.    Odpowiedzialność za szkody będące następstwem zgody wodnoprawnej oraz za szkody o których mowa w ustawie.

II.    Omówienie niektórych aktów prawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową.

III.    Warsztaty:

    1.    Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/ operaty wodnoprawne:
    • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
    • ustalenie zakresu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
    • ustalenie obowiązków zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne,
    • charakterystyka urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
    • zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych/ cele środowiskowe,
    • wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
    • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
    • ustalenie monitoringu zamierzonego korzystania z wód,
    • część graficzna operatu wodnoprawnego (wymagane załączniki: mapy, przekroje, schematy).

    2.    Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:
    • pobór wód powierzchniowych czy wód podziemnych,
    • wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu,
    • wprowadzanie różnych rodzajów ścieków (przemysłowych, komunalnych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych) do  wód lub do ziemi,
    • wykonywanie urządzeń wodnych, w tym wylotów kanalizacyjnych,
    • wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych i wałów przeciwpowodziowych planowanymi obiektami mostowymi linii energetycznych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
    • wykonywanie urządzeń wodnych  oraz robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

IV.    Reforma ustawy Prawo wodne – kilka słów

Dyskusja, konsultacje.

Warunki

Koszt szkolenia

Cena regularna: 890,00 PLN + VAT/os.

 

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe,

•    wydanie certyfikatu,

•    obiady i przerwy kawowe,

•    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy