Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 01/15

 

Pracodawco zadbaj o swojego pracownika!

28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy każdego roku dochodzi do ponad 4 tys. wypadków śmiertelnych przy pracy, a aż 3 mln pracowników pada ofiarą poważnych wypadków przy pracy. Co więcej, aż 25% pracowników deklaruje, że praca ma negatywny wpływ na ich zdrowie.


Oczywistym jest, że lepiej zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym niż usuwać ich skutki. Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa pracy jest w tym wypadku szczególnie ważna, a promowanie kultury bezpieczeństwa zwiększa szansę na poprawę warunków pracy. Działania te dotyczą nie tylko dużych podmiotów korporacyjnych, które bardzo często prowadzą odpowiednią politykę, ale także mniejszych przedsiębiorstw gdzie niejednokrotnie zarządzanie bezpieczeństwem nie jest priorytetem.


Mając na uwadze, jak ważne jest promowanie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, Międzynarodowa Organizacja Pracy ustanowiła w 2003 roku Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Co roku święto to obchodzone jest 28 kwietnia. Z tej okazji wiele przedsiębiorstw organizuje zakładowe dni bhp lub nawet całe tygodnie bezpieczeństwa. Imprezy te są doskonałą okazją nie tylko do przedstawienia suchych statystyk i informowania o zagrożeniach w miejscu pracy, ale coraz częściej do udziału pracowników w ciekawych aktywnościach, prelekcjach i konsultacjach.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i ich pracowników, firma Team Prevent organizuje tematyczne dni zdrowia, w ramach których ich uczestnicy mają możliwość przebadania się, skorzystania ze specjalistycznych konsultacji i pogłębienia swojej wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych i poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zagadnienia związane z ergonomią, stresem, racjonalnym odżywianiem czy profilaktyką w zakresie uzależnień cieszą się szczególnym zainteresowaniem.


Z całą pewnością tego rodzaju akcje to inwestycja w pracownika. Zmotywowany i zaangażowany pracownik nie tylko pozytywnie wpływa na rozwój firmy, ale budzi zaufanie inwestorów, klientów i partnerów. Indywidualne porady, pomiary i warsztaty sprawiają, że pracownicy czerpią satysfakcję z przygotowanych aktywności, a tym samym mobilizują się do świadomego i zdrowego stylu pracy i życia.

 

Drugi Tydzień Bezpieczeństwa ogłoszony przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Budownictwo jako branża charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem ryzyka zawodowego, od wielu lat należy do najbardziej wypadkogennych gałęzi gospodarki. Według badań Państwowej Inspekcji Pracy, każdego roku na polskich budowach ginie ponad 100 osób. Czy nadal nie zdajemy sobie sprawy z poziomu zagrożenia oraz konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?

W maju 2014 roku po raz pierwszy odbył się Tydzień Bezpieczeństwa organizowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pod hasłem: „Wszystko zaczyna się ode mnie – bezpieczny ja, bezpieczni my”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Tydzień Bezpieczeństwa okazał się dużym sukcesem. Specjalnie na tę okazję przygotowano tzw. „księgę pomysłów” – zbiór propozycji działań i aktywności, jakie firmy mogą zrealizować na swoich budowach. Aby propagować kulturę bezpieczeństwa zaangażowano kierownictwo budów, specjalistów bhp, pracowników produkcyjnych, podwykonawców i dostawców. Uczestnicy wzięli udział w badaniach słuchu, warsztatach z elektronarzędziami, szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pokazach ratownictwa wysokościowego i wodnego, ćwiczeniach z użyciem gaśnic i ewakuacji z placu budowy.


Tydzień Bezpieczeństwa to duże przedsięwzięcie poświęcone krzewieniu kultury bezpieczeństwa pracy i podniesieniu jej świadomości. W tym roku w dniach 18-24 maja, pod hasłem „Planowanie pracy", odbędzie się druga edycja Tygodnia Bezpieczeństwa. Znaczenie Tygodnia Bezpieczeństwa zwiększa fakt, że działania będzie prowadzić na swoich budowach, w tym samym czasie, dziesięciu Generalnych Wykonawców oraz ich podwykonawcy.

Team Prevent Poland Sp. z o.o., jako partner Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, również chce się przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej, dlatego też planujemy szereg aktywności, które zwrócą uwagę pracowników budów na ich bezpieczeństwo.

Z nadzieją oczekujemy na kontynuację kampanii i kolejne widoczne efekty działań Porozumienia! Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu zwiększymy świadomość bezpieczeństwa wśród naszych pracowników.

 

Instruktaż stanowiskowy

Bardzo często zadawane są pytania czy instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony z obsługi każdej maszyny, urządzenia czy też ogólnie na stanowisku pracy, np. dla ustawiacza maszyn, montera, ślusarza?

Na początku należy przypomnieć jaki jest cel przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego. W przypadku kiedy do obowiązków pracownika należy obsługa wielu urządzeń i maszyn, instruktaż stanowiskowy powinien być odnotowany na karcie szkolenia wstępnego (w pkt 4 karty szkolenia wstępnego). Jednakże instruktaż ten musi dotyczyć bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze wszystkich maszyn i urządzeń składających się na dane stanowisko pracy. Jeżeli zaś obsługa maszyn jest traktowana, jako oddzielne stanowisko pracy np. „operator CNC”, „tokarz”, „frezer” należy wówczas przeprowadzić instruktaż stanowiskowy oddzielnie z nową kartą szkolenia dla każdej maszyny.

Należy podkreślić, że czas instruktażu stanowiskowego podany w programach ramowych 8 godzin, jest czasem minimalnym. Właściwy czas oraz tematyka szkolenia powinna wynikać z opracowanego przez pracodawcę programu szkolenia (instruktażu stanowiskowego dla danego stanowiska).

Celem instruktażu jest zdobycie przez pracownika takich umiejętności zawodowych, które pozwolą mu na wykonywanie pracy w sposób mistrzowski, zgodny z zasadami jej bezpieczeństwa. Przygotowanie instruktażu powinno składać się z następujących czynności:

  • analizy stanowiska roboczego z punktu widzenia występujących zagrożeń i uciążliwości,
  • opis czynności wraz z określeniem występujących zagrożeń i wskazaniem sposobu zachowania, przy dokonywaniu analizy i opisu stanowiska, a szczególnie trudne elementy procesu technologicznego należy uwzględnić jako elementy dodatkowych ćwiczeń utrwalających prawidłowe nawyki,
  • przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego odpowiednio do wykonywanego zadania roboczego.


Dowodem na przeprowadzenie szkolenia jest karta szkolenia wstępnego – w części instruktaż stanowiskowy, a także program szkolenia, według którego szkolenie to przeprowadzono. Karta szkolenia powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika, a program szkolenia w dokumentacji szkolenia. Kolejny instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przy każdej zmianie stanowiska, technologii, warunków pracy czy też wyposażenia stanowiska.

 

Kiedy zdarzenie zostaje uznane jako wypadek przy pracy – wybrane przykłady przyczyn zewnętrznych na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego

Zespół powypadkowy w toku postępowania sprawdza, czy zdarzenie, które zostało zgłoszone jest  zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

 

Przyczyną zewnętrzną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego zdolny, w istniejących warunkach, wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym.1 Tak więc przyczyną zewnętrzną może być każdy czynnik zewnętrzny mogący wywołać uraz, w tym także czynności wykonywane przez samego poszkodowanego, np. wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężarów – nawet wówczas, gdy masa przenoszonych ładunków nie przekracza dopuszczalnych norm dźwigania. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego2 cechy przyczyny zewnętrznej może mieć nadmierny wysiłek fizyczny lub psychiczny związany z pracą, jeśli może on być za taki uznany dla określonej osoby – ze względu na stan wydolności jej organizmu.


Sąd Najwyższy w niektórych sytuacjach uznawał zawał serca za wypadek przy pracy3, natomiast zdarzało się, że odmawiał stronie poszkodowanej prawa do świadczeń odszkodowawczych.4 Wszystko zależy od okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Jeżeli zawał nastąpił na skutek nadmiernego przemęczenia lub silnego wzburzenia emocjonalnego (stresu), istnieją podstawy, aby takie zdarzenie uznać za wypadek w pracy (występuje przyczyna zewnętrzna). Jeżeli jednak zawał miał związek ze schorzeniem samoistnym u pracownika – takich podstaw brak. Stres psychiczny związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, który przeciętny organizm ludzki jest w  stanie znieść bez istotnego uszczerbku dla zdrowia, nie jest przyczyną zewnętrzną.5   Aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy – musi wystąpić jakaś nadzwyczajna sytuacja i/lub nadzwyczajne warunki.


Wypadkiem przy pracy nie będzie uraz, który został wywołany przyczyną wewnętrzną, czyli przez czynnik tkwiący wyłącznie w organizmie poszkodowanego. Przy ocenie o zewnętrzności można mówić wtedy, gdy wypadek pozostaje poza wolą i świadomością pracownika w odróżnieniu od przyczyny wewnętrznej — tkwiącej w organizmie poszkodowanego, która również może spowodować uszczerbek na zdrowiu.6  

 

[1] wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1999 r., II UKN 87/99, OSNP 2000/20/760

[2] Uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 11 lutego 1963 r. nr III PO 15/62 (OSNCP 1963 r., zeszyt nr 10)

[3] wyrok SN z dnia 25 października 1994 r., II URN 38/94, wyrok SN z dnia 19 stycznia 2010 r., I PK 148/09; wyrok SN z dnia 24 listopada 2010 r., I UK 181/10

[4] wyrok SN z 16 września 2009 r., I PK 79/09; wyrok SN z 4 marca 2010 r., I PK 186/09; wyrok SN z dnia 5 czerwca 2013 r., III UK 80/12

[5] Wyrok SN z dnia 7 października 1986 r., II URN 166/86, OSNC 1988/2–3/37

[6] Wyrok SN z dnia 24 października 1978 r., III URN 26/78, PiZS 1980/7/70

 

Team Prevent partner kampanii EU-OSHA

Grupa BAD Team Prevent przystąpiła jako oficjalny partner do kampanii EU-OSHA. Głównymi założeniami kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” są takie elementy jak: podnoszenie świadomości i zapewnienie lepszego zrozumienia stresu w miejscu pracy, dostarczenie praktycznych wskazówek i wsparcia, a także pokazanie korzyści jakie wynikają z zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi wśród pracowników.


Stres jest w Europie drugim najczęściej wskazywanym powodem problemów zdrowotnych związanych z pracą. Uważa się, że wraz z innymi zagrożeniami psychospołecznymi odpowiada za ponad połowę (50–60%) wszystkich utraconych dni pracy. Nieodpowiednie warunki psychospołeczne w środowisku pracy mogą zaś negatywnie odbijać się na zdrowiu pracowników.


Zagrożenia psychospołeczne występują w każdym miejscu pracy, ale nawet dysponując ograniczonymi zasobami, można je skutecznie kontrolować.

 

Kampania zapewnia pracownikom i pracodawcom wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą oraz promuje stosowanie do tego celu praktycznych, przyjaznych użytkownikowi narzędzi.

 

Wstępne badania lekarskie – zmiany od 1 kwietnia 2015 r.

Z dniem 1 kwietnia br. wprowadzono znowelizowane przepisy dotyczące wstępnych badań lekarskich.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 229 §11 Kodeksu pracy „wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1.    przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2.    przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
§12 Przepis §11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.”

Każdy pracownik zatrudniający się w nowym miejscu pracy powinien przedstawić swojemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach. Pracodawca stwierdza, czy warunki pracy pokrywają się z tymi, które zostały opisane na orzeczeniu lekarskim. Zmiany nie dotyczą jednak osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne oraz osób podejmujących zatrudnienie po upływie 30 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Nowych przepisów nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed 01.04.2015 roku.
   
Kolejną zmianą jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, które wprowadziło nowy wzór skierowania na badania lekarskie. Rozbudowano opis warunków pracy poprzez  uwzględnienie informacji o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. Nowy wzór skierowania wprowadza konieczność podania wielkości narażenia oraz udostępnienia aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy.

Nowe regulacje prawne dotyczące przeprowadzania wstępnych badań lekarskich ograniczą liczbę wydawanych przez pracodawcę skierowań lekarskich, a co za tym idzie obniżą związane z tym koszty. Pracownik również skorzysta na wprowadzonych zmianach – dzięki możliwości posłużenia się aktualnym orzeczeniem nie stwierdzającym przeciwwskazań do pracy.

 

Odpadowe oleje roślinne a motoryzacja

Postępująca we współczesnym świecie globalizacja wpływa na wiele sfer naszego życia, w tym na nawyki żywieniowe. Wielu z nas często korzysta z barów szybkiej obsługi, fastfoodów, stoisk ze smażonym kurczakiem albo kebabem. Taki sposób odżywiania z całą pewnością ma szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Dla jednych jest to problem z nadwagą, dla innych "bomba” cholesterolowa. Niewielu z nas natomiast zastanawia się nad szkodliwym wpływem odpadów z punktów gastronomicznych na środowisko.

W wyniku takiej działalności powstają ogromne ilości zużytych olejów roślinnych. W Polsce szacuje się, że rocznie powstają setki tysięcy ton odpadów posmażalniczych. Rynek usług gastronomicznych wymusza obniżanie kosztów, stąd też oleje wykorzystywane są wielokrotnie. Nie można tego typu odpadów ponownie wykorzystać, jak to jest w przypadku olejów mineralnych czy syntetycznych stosowanych w przemyśle – olej hydrauliczny po odpowiednich procesach rektyfikacji można z powodzeniem wykorzystać dalej. I tutaj z  pomocą przy wykorzystaniu odpadów olejów roślinnych przychodzi przemysł motoryzacyjny.
 
Uwarunkowania związane z ochroną środowiska wymusiły na producentach samochodów zastosowanie biopaliw lub dodatków biokomponentów do oleju napędowego. Biopaliwo to przetworzony chemicznie olej roślinny np. rzepakowy. Biopaliwo na bazie oleju rzepakowego jest droższe w produkcji od paliw ropopochodnych, a ponadto rynek produkcji rolnej jest rynkiem nieustabilizowanym, zależnym od warunków atmosferycznych. Najnowsze rozwiązania technologiczne produkcji biopaliw skierowane są na wykorzystanie odpadowych olejów roślinnych, co obniża koszty produkcji biodiesla.

Po odpowiedniej obróbce chemicznej ("oczyszczeniu") zużytych olejów roślinnych, kierowane są one do produkcji wspólnie z surowcami podstawowymi. Następnie wraz z innymi produktami tłuszczowymi przekazywane są do układu reakcyjnego, gdzie w procesie transestryfikacji z metanolem powstaje ester metylowy kwasów tłuszczowych, czyli produkt powszechnie zwany biodieslem oraz gliceryna. Tego typu proces odzysku olejów posmażalniczych z powodzeniem stosowany jest w rafineriach na terenie Polski.

Paradoksalnie odżywianie o wątpliwym pożytku dla zdrowia wpływa pozytywnie na rozwój motoryzacji. Ponadto warto dodać, że biodiesel praktycznie nie zawiera siarki, co tym samym obniża emisję szkodliwych związków do atmosfery. Dodatkowo biodiesel posiada wysoką temperaturę zapłonu, stąd też nie generuje zagrożenia pożarowego i jest biodegradowalny.

 

Alergia – o co w tym chodzi?

Alergia to nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego, powodująca u alergików nadmierną reakcję na substancje dobrze tolerowane przez zdrowe osoby. Jest ona najczęściej występującym schorzeniem, na które zapadła już połowa populacji na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że liczba ta wciąż będzie rosła.


Podatność na alergię ma podłoże genetyczne, często dziedziczne, tzn. że prawdopodobieństwo pojawienia się alergii wzrasta u członków rodziny alergika. Ryzyko wystąpienia podwyższają również czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza czy nadużywanie środków chemicznych.

 

Wyróżniamy kilka rodzajów alergii: alergie wziewne, alergie pokarmowe, alergia kontaktowa, alergie polekowe, alergia na jad owadów. Alergicy często reagują na wiele alergenów jednocześnie i podlegają tzw. alergii krzyżowej. Najczęściej jest to zestawienie alergii pokarmowej i pyłkowej.

 

Jak sobie pomóc?
Przede wszystkim w miarę możliwości należy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować alergen z otoczenia. Kolejną możliwością jest stosowanie środków farmakologicznych – najpopularniejsze są leki antyhistaminowe, glikokortykosteroidy. Jednakże najbardziej skuteczną chociaż długotrwałą (trwa 3-5 lat) metodą leczenia jest immunoterapia swoista inaczej odczulanie. Istnieją już szczepionki podawane podskórnie, podjęzykowo, doustnie, donosowo, dospojówkowo. Celem terapii jest wytworzenie tolerancji na alergen. Odczulania nie stosuje się u dzieci poniżej 5 roku życia oraz u osób w podeszłym wieku.


Alergia, która dla osób zdrowych wydaje się być chorobą uciążliwą lecz niegroźną, w skrajnych przypadkach może powodować objawy zagrażające życiu lub zdrowiu. W takich sytuacjach warto nosić przy sobie kartę ICE, aby osoby które znajdują się w naszym otoczeniu wiedziały jak udzielić pomocy, w razie tak gwałtownej reakcji alergicznej.

 

Odbyła się kolejna edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska

8. edycja FLOŚ odbyła się 11 marca br. w siedzibie Team Prevent Poland w Pszczynie. Głównym tematem Forum była ocena ryzyka środowiskowego wg ISO 14001 i doświadczenia firm w tym zakresie.


Forum rozpoczęło się od wystąpienia Pani Małgorzaty Andrzejewskiej-Goj i Pana Tomasza Soszka. Przedstawiciele firmy Boryszew S.A. poruszyli temat systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, które w firmie Boryszew S.A. dzieli się na zarządzanie środowiskiem wg ISO 14001 oraz zarządzanie bezpieczeństwem wg własnych wewnętrznych procedur. Przedstawiciele Boryszew S.A. omówili także cele i zadania środowiskowe, wśród których wymienili m.in. ocenę aspektów środowiskowych, wymagań prawnych, wyniki audytów i wyniki monitorowania oraz pomiarów.


Żywą dyskusję wywołały zagadnienia związane z problemami przy wdrażaniu systemu oraz kwestie związane z audytami i przeglądami stanowisk pracy bhp i oś. Przedstawiciele Boryszew zwrócili uwagę na trudności, z jakimi zmagała się firma np. podczas wprowadzania segregacji odpadów. Omawiając temat audytów zaprezentowali także przykładowe dokumenty i formularze wykorzystywane przez firmę. Prelegenci zwrócili również uwagę, że to czynnik ludzki jest najsłabszym ogniwem systemu ISO 14001.


Uczestników Forum szczególnie interesowały praktyczne rozwiązania, które wprowadziła firma Boryszew, np. jak prowadzone są audyty, jak długo trwa audyt, ile zajęło stworzenie formularza audytu oraz jaki był efekt jego wprowadzenia.


Drugą część VIII FLOŚ poprowadziła Pani Małgorzata Kozak, Manager Działu Ochrony Środowiska Team Prevent Poland, która w swoim wystąpieniu skupiła się na ocenie ryzyka zagrożeń zanieczyszczenia gruntu. Wraz z uczestnikami FLOŚ dyskutowała na temat oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi, remedjacji, substancji powodujących ryzyko, a także nowych zasad dotyczących zanieczyszczeń powierzchni gruntów.


Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom VIII FLOŚ dziękujemy za udział oraz dyskusję. Już teraz zapraszamy na IX Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbędzie się 10 czerwca br. Szczegółowe informacje dostępne są na www.teamprevent.pl.

 

Spotkanie ekspertów CIOP-PIB na Targach BeHaPe i warsztaty organizowane przez Team Prevent Poland

Podczas tegorocznych XVII Targów BeHaPe, które odbyły się w Katowicach w dniach 10-12 marca miało miejsce spotkanie specjalistów ds. BHP zrzeszonych w ramach Sieci Ekspertów ds. BHP, zorganizowanej przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Team Prevent, jako partner CIOP-PIB i jedna z czołowych firm doradczych i szkoleniowych w Polsce została poproszona o przeprowadzenie warsztatów pn. Jak ciekawie i efektywnie prowadzić szkolenia bhp.

 

Spotkanie rozpoczął Pan Alfred Brzozowski, kierownik Ośrodka Promocji CIOP, witając wszystkich Ekspertów i przybliżając im cel warsztatów, które podzielono na część teoretyczną i część praktyczną.


Ze strony Team Prevent Poland warsztaty prowadziła Pani Magdalena Stefańczyk wraz z Panią Wioletą Kojzar. W ramach tego spotkania Pani Magdalena Stefańczyk przybliżyła słuchaczom znaczenie poprawnej komunikacji oraz dobrego zaprojektowania i przygotowania szkolenia, skrojonego do konkretnej grupy odbiorców, by szkolenie mogło być efektywne, a prowadzący mógł realizować założone cele. Następnie w części ćwiczeniowej uczestnicy pracując w grupach poznali zasady dobrego przygotowania prezentacji multimedialnej oraz na własnej skórze przekonali się jak działa komunikacja jedno- i dwukierunkowa oraz jak łatwo, ten sam komunikat może być różnie odbierany przez inne osoby. Po prelekcji zostały zaprezentowane uczestnikom narzędzia jakie mogą wykorzystywać w prowadzonych przez siebie szkoleniach.


Bardzo cieszyły nas pozytywne komentarze uczestników po zakończonych warsztatach czy też e-maile, które spływały do naszej firmy z podziękowaniem za przeprowadzone zajęcia. Uczestnicy podkreślali, że mają bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej, a i tak udało im się z tego spotkania wynieść bardzo interesujące i przydatne informacje, które chętnie zaimplementują w swoich szkoleniach.


Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom spotkania za zaproszenie i możliwość zaprezentowania dobrych praktyk w prowadzeniu szkoleń bhp i rozmowy z wszystkimi uczestnikami. Wierzymy, że wraz z Ekspertami przyczynimy się do wzrostu efektywności szkoleń bhp i podniesienia świadomości i kultury bezpieczeństwa wśród pracowników.

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się nawiązania kontaktu z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

 

Facebook – zapraszamy na nasz profil

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o. na facebooku i polubienia naszej strony,

na której ukazują aktualności, informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach i organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.