Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 02/16

 

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

W połowie kwietnia wystartowała nowa kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, której głównym celem jest promowanie zrównoważonego życia zawodowego. Grupa B·A·D Team Prevent została oficjalnym partnerem tej kampanii.


Praca, niezależnie od wieku, powinna być źródłem satysfakcji, przynoszącej korzyści dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego pracowników. Efektem działań promujących zrównoważone zarządzanie wiekiem w pracy są zdrowsi i bardziej zmotywowani pracownicy, mniejsza rotacja personelu i niższy poziom absencji oraz większa wydajność firmy.


Szacuje się, że w wielu europejskich państwach do 2030 r. pracownicy w wieku 55–64 lat będą stanowili co najmniej 30% wszystkich pracowników. W wielu państwa członkowskich podnosi się wiek emerytalny i znaczną liczbę pracowników czeka dłuższe życie zawodowe. Dlatego należy podejmować starania mające na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków w czasie całego życia zawodowego.


Usuwanie barier utrudniających zrównoważone życie zawodowe umożliwia osiągnięcie znacznych korzyści dla pracowników i pracodawców. Dzięki stosowaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania BHP poprawie może ulec stan zdrowia całej populacji aktywnej zawodowo, począwszy od osób nowych na rynku pracy po osoby zbliżające się do wieku emerytalnego.


Celem kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest podniesienie świadomości na temat efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika oraz na temat dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec kariery zawodowej.

 

Praca z azbestem

Na pracodawcę zatrudniającego pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest nałożono szereg obowiązków, dotyczących zapewnienia należytej ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest tzw. pyłu azbestu.


Do obowiązków tych należą:

  1. Podejmowanie działań zmniejszających narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu i ograniczenie stężenia, poprzez kontrolę stopnia narażenia poprzez wykonywanie badań i pomiarów stężenia pyłu.
  2. W przypadku przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu, należy wstrzymać wykonywanie pracy oraz podjąć działania obniżające stężenia pyłu do wartości dopuszczalnej. Ponowne podjęcie pracy jest dopuszczalne po przeprowadzeniu pomiarów i stwierdzeniu dopuszczalnej wartości. Jeżeli nie osiągnięto wartości dopuszczalnej, podjęcie pracy jest możliwe pod warunkiem zastosowania środków ochrony układu oddechowego.
  3. Stosowanie środków ochrony układu oddechowego nie może być stałe i powinno być ograniczone do minimum oraz stosowane jako rozwiązanie uzupełniające i awaryjne.
  4. Środki ochrony układu oddechowego jednorazowego użytku należy wymieniać po każdej zmianie roboczej lub, gdy opory oddychania odczuwalnie wzrosną.
  5. Liczbę osób przydzielonych do prac oraz czas trwania narażenia należy ograniczyć do minimum.
  6. Maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac powinny eliminować lub ograniczać do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska pracy lub środowiska naturalnego.
  7. Stosowanie odpowiedniej do rodzaju i poziomu narażenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej i środków ochrony układu oddechowego.
  8. Należy zapewnić pracownikom odpowiednie do istniejących warunków środowiska pracy przerwy na odpoczynek w miejscach, w których nie występuje narażenie na działanie pyłu azbestu.
  9. Stanowiska pracy, na których występuje narażenie na pył azbestu, powinny być w taki sposób zorganizowane, aby wysiłek fizyczny pracownika był ograniczony do minimum oraz, aby pracownik nie był narażony na działanie innych czynników rakotwórczych.
  10. Obowiązek szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu.

 

Liderzy Ochrony Środowiska dyskutowali o eko-standardach

Za nami X edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska, która odbyła się 13 maja 2016 roku na terenie zakładu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu. W spotkaniu uczestniczyło grono kilkudziesięciu ekspertów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska, reprezentujących 18 firm z różnych branż przemysłu.


Blok prezentacyjny rozpoczęli przedstawiciele KIRCHHOFF Polska. Niekwestionowany Lider Ochrony Środowiska jakim jest firma KIRCHHOFF Polska zaprezentował kilka ciekawych rozwiązań pozwalających zminimalizować oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

 

Prezentacja przygotowana z ramienia Team Prevent Poland, skupiła się wokół zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001:2011. System ten zapewnia skuteczną identyfikację i minimalizację marnotrawstw w całym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem (np. nieefektywnych urządzeń, procesów). Kluczową rolę jednak odgrywa budowanie świadomości pracowników oraz wdrożenie proaktywnych postaw.


Zespół środowiskowy PZL Mielec – zakładu, który jest największym producentem samolotów w Polsce, przedstawił z kolei imponujące efekty konsekwentnych prac mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko.

 

Ostatnia, przed wizytą studyjną, prezentacja dotyczyła wdrożonego systemu sterowania oświetleniem w zakładzie MTU Aero Engines Polska. Jak udowodnili przedstawiciele MTU instalacja KNX/EIB (Europejska Magistrala Instalacyjna) z powodzeniem zastępuje klasyczną instalację elektryczną, a dodatkowo łączy w sobie wszystkie funkcje zarządzania budynkiem.


Po prezentacjach tematycznych uczestnicy Forum, dzięki gościnności KIRCHHOFF Polska, udali się na zwiedzanie dwóch zakładów w Mielcu, gdzie mogli zapoznać się z procesem produkcyjnym firmy. Prelekcja kończąca jubileuszowe FLOŚ, która została przygotowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, obejmowała tematykę ekostandardów w zielonym biurze i korzyści płynących z działań proekologicznych wdrażanych w przedsiębiorstwach.

 

Szkodliwe działanie na organizm człowieka

Powszechnie znanym skutkiem ekspozycji na hałas jest uszkodzenie słuchu. Tymczasem hałas wywołuje różnorodne zmiany zdrowotne pozasłuchowe. Obniża sprawność psychiczną, satysfakcję z pracy, przyczynia się do wypadków, zmniejsza efektywność pracy.


Hałasem infradźwiękowym nazywa się „mieszaninę” hałasu o częstotliwościach poddźwiękowych, mieszczących się w granicach od 2 do 20 Hz oraz hałasu o niskich częstotliwościach słyszalnych. Obecnie coraz częściej używa się pojęcia „hałas niskoczęstotliwościowy”, mieszczący się w zakresie częstotliwości 10 - 250 Hz.


Infradźwięki są odbierane przez organizm drogą słuchową i przez receptory czucia wibracji. Progi tej percepcji znajdują się o 20 ÷ 30 dB wyżej niż progi słyszenia, zależy to głównie od poziomu ciśnienia akustycznego – „siły” dźwięku.

 

Gdy poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 140 dB, infradźwięki mogą powodować trwałe zmiany w organizmie. Występuje zjawisko rezonansu struktur i narządów wewnętrznych organizmu, subiektywnie odczuwane już od 100 dB jako nieprzyjemne uczucie wewnętrznego wibrowania. Jest to obok ucisku w uszach najczęstszy objaw stwierdzany przez osoby narażone na infradźwięki.


Pracownicy narażeni na hałas zapadają częściej na schorzenia układu krążenia, częściej mają problemy z narządem równowagi, chorobą nadciśnieniową i chorobą wrzodową żołądka. Hałas infradźwiękowy ma wpływ na pogorszenie sprawności psychofizycznej pracowników, powoduje uczucie zmęczenia, zmniejsza czujność i ostrość widzenia, może być przyczyną senności i zasypiania.


Głównym źródłem hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy są niskoobrotowe sprężarki, wentylatory, silniki spalinowe, młyny, kotły parowe, łukowe piece elektryczne oraz urządzenia odlewnicze takie jak formierki i kraty wstrząsowe.

 

Dzień walki z nowotworami krwi

28 maja obchodzony był Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Celem akcji, którą po raz pierwszy zainicjowała w 2014 roku Fundacja DKMS, jest aktywne wsparcie chorych i ich rodzin w walce o życie.


Nowotwory krwi to nowotwory, które atakują system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów nowotworów krwi, w tym białaczkę. Zgodnie z danymi Fundacji DKMS, co roku u około 840 tys. osób zostaje zdiagnozowany nowotwór krwi, a co 10 minut odbiera on komuś życie.

 

Nowotwór to choroba, która może zaatakować każdego, bez względu na wiek czy płeć. Z roku na rok nasza wiedza na temat nowotworów wzrasta, tak samo jak oferowane metody leczenia. Nie mniej, dla wielu jedyną szansą na życie jest przeszczep szpiku kostnego pobranego od tzw. genetycznego bliźniaka. Może nim zostać każdy z nas.


W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi została stworzona specjalna strona internetowa www.worldbloodcancerday.org, na której można umieścić swoje zdjęcie wraz z symbolem akcji i w ten sposób wyrazić swoją solidarność z pacjentami. Zamieszczone na stronie  materiały informacyjne, mają za zadanie zwiększenie świadomości, otwarcie społeczeństwa na chorych, promowanie nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.


Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku, od tego czasu udało się zarejestrować ponad 899 tys. potencjalnych Dawców. Dzięki  takim akcjom, promującym działalność Fundacji, liczba zarejestrowanych Dawców, a zarazem udanych przeszczepów stale wzrasta.

 

Planowane zmiany ustawy F-gazowej od stycznia 2017 r.

W numerze nr 01/16 Newslettera pisaliśmy o zmianach w zakresie sprawozdawczości i obowiązkach operatorów urządzeń chłodniczych zawierających czynniki chłodnicze z grupy F-gazów obowiązujących od 2016 r.

Opisane w artykule obowiązki sprawozdawcze operatorów wynikają z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015 poz. 881). Niestety ww. ustawa oparta jest na nieobowiązującym Rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Już od 1 stycznia 2015 r. w całej UE obowiązuje zmodyfikowane europejskie prawo F-gazowe – czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Zatem do końca roku 2016 możemy spodziewać się zmian polskiej ustawy, które prawdopodobnie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Najważniejsza zmiana dotycząca operatorów urządzeń chłodniczych. Operator urządzeń (właściciel) zawierających f-gazy w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 i więcej będzie miał obowiązek rejestracji i założenia Karty Urządzenia w bazie CRO.

Nowe wartości graniczne mają szczególne znaczenie dla urządzeń pracujących z czynnikami chłodniczymi o wysokiej wartości GWP, np. dla urządzeń chłodniczych zawierających 2,39 kg F-gazu R410A, 1,27 kg R404A, czy 2,82 kg  R407C powstanie obowiązek założenia karty w bazie CRO. 

 

Kolejne Targi w Poznaniu za nami

Raz na dwa lata teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zamienia się w największe wydarzenie branży bhp. Nie inaczej było w tym roku, kiedy to pod koniec kwietnia odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016.


Podczas trzech dni wystawowych Targi SAWO 2016 odwiedziło blisko 30 tysięcy zwiedzających, by zapoznać się z nowościami w branży bhp oraz wziąć udział w licznych konferencjach, debatach i profesjonalnych pokazach.


Swoją ofertę zaprezentowały 242 firmy, w tym 81 z zagranicy – łącznie z 23 państw świata. Wśród wystawców nie zabrakło również Team Prevent Poland, które przygotowało dla zwiedzających wyjątkowe atrakcje. Tematem przewodnim stoiska było zarządzanie zdrowiem oraz bezpieczeństwo pracy w zakładzie pracy.


Szczególny nacisk położony został na ergonomię pracy w kontekście zrównoważonego zarządzania wiekiem pracowników. Dzięki kombinezonowi geriatrycznemu każdy gość naszego stoiska mógł przekonać się jakie ograniczenia i zmiany zachodzą w organizmie człowieka wraz z wiekiem.


Kolejnym punktem stoiska TPPL był wystawa dietetyczna, dzięki której uświadomiliśmy wielu osobom ile cukru jest w podstawowych produktach spożywczych, a także jak powinna wyglądać prawidłowo zbilansowana dieta.


Nie zabrakło także strefy pierwszej pomocy. Ratownicy Team Prevent uczyli jak reagować w przypadku zagrożenia życia, jak prawidłowo postępować z poszkodowanym oraz przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.


Każdego dnia stoisko Team Prevent odwiedzały setki osób, a każda z nich opuszczała go bogatsza o nowe doświadczenia i świadoma właściwych działań prozdrowotnych. Mamy nadzieję, że kolejne targi będą równie owocne, a liczba osób odwiedzających nasze stoisko będzie jeszcze większa. Dziękujemy i do zobaczenia za dwa lata!

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się i nawiąż kontakt z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

Odwiedź nasz profil

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o. w mediach społecznościowych, na którym ukazują się bieżące informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach, organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.