Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 03/15

 

Konferencja „Psychiczne obciążenia w miejscu pracy”

Wraz z czasopismem Praca i Zdrowie zapraszamy do udziału w Konferencji „Psychiczne obciążenia w miejscu pracy”, która odbędzie się 15-16 października br. w Warszawie.

 

Głównym aspektem konferencji jest ujęcie psychospołecznych czynników mających wpływ na zatrudnionych pracowników, potencjalnych skutków wysuwanych roszczeń oraz firmowych środkach interwencji i wsparcia.

Grupę docelową tworzą lekarze medycyny pracy, lekarze medycyny społecznej, psycholodzy, pracownicy służb BHP, kadra kierownicza, rady zakładowe i pozostałe osoby kontaktowe w firmie, pracownicy działów personalnych, pedagodzy socjalni jak również wszyscy zainteresowani tą tematyką.


   Sprawdź szczegóły

 

Wypadki przy pracy oraz pierwsza pomoc

We wrześniu oraz październiku zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych szkoleń poruszających tematykę wypadków przy pracy oraz pierwszej pomocy. Szkolenia w 100% finansowane ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbywają się na terenie województwa lubuskiego.


Szkolenia skierowane są przede wszystkim do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób rozpoczynających działalność gospodarczą z sektorów: transport, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna.


Dodatkowo uczestnicząc w szkoleniu Wypadki przy pracy a zróżnicowanie stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe – zależność od poziomu zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi otrzymają Państwo 50% na e-learningowe szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

 

</td></tr></tbody></table>

Błogosławieństwo czy przekleństwo?

Jak pokazują wyniki 2014 Mobile Behavior Report średnio na co dzień przed telefonem spędzamy 3,3 godziny, a skrzynkę mailową przynajmniej raz dziennie sprawdza 91% badanych osób korzystających ze smartfonów.


W świecie biznesu ten trend jest jeszcze większy. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie i sprawowanie obowiązków służbowych bez dostępu do „sieci”. Dyspozycyjność w dobie nowych technologii nabiera nowego znaczenia, nie musi się ona wiązać z fizyczną obecnością, wystarczy być on-line. I mimo, że wydawać by się mogło, że „ciągła dyspozycyjność” niesie ze sobą tylko negatywne skutki, to zdania są podzielone.


Z jednej strony subiektywne odczucia osób będących często i długo w tzw. Stand-by-Modus są negatywne, bo osoby te mają zbyt mało czasu na odprężenie i relaks. Wieczory czy weekendy, które wcześniej temu służyły, niestety są często zakłócane przez rozmowy biznesowe czy pisanie e-maili.

 

To uczucie, że powinniśmy szybko i o każdej porze dnia i nocy reagować i być osiągalni niesie ze sobą wiele niepożądanych skutków, tj.: wzrost poziomu stresu i brak czasu na jego niwelowanie, zakłócenia snu, bóle żołądka, bóle pleców, kręgosłupa, depresje, wypalenie zawodowe.

 

Z drugiej strony akceptacja tego stanu rzeczy i dyspozycyjności on-line jest zadziwiająco wysoka. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami, będącymi pozytywnymi stronami takiej dyspozycyjności. Te pozytywne aspekty to np.: wzrost elastyczności pracy i mobilności, wzrost efektywności pracy, Work-Life-Balance, szybkie wsparcie w potrzebie, wzrost zaangażowania i motywacji do pracy czy identyfikacja z firmą.


Warto się zastanowić jak wykorzystać te pozytywne cechy przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych skutków ciągłej dyspozycyjności. Niewątpliwie jest to niełatwe wyzwanie.

 

</td></tr></tbody></table>

Optymalizacja zużycia wody

W tym roku dotkliwe skutki suszy dotknęły również przemysł. Wiele zakładów przez ograniczenia operatorów w dostawie energii elektrycznej zarządziło przestój. Elektrownie do produkcji energii potrzebują wody do chłodzenia. Zaburzenie stosunków wodnych w ciekach spowodowane suszą dodatkowo potęgowało odprowadzanie ścieków zawierających zanieczyszczenia, które nie miały możliwości się rozcieńczać. Przyczyniło się to przede wszystkim do wymierania organizmów wodnych.


Szacuje się, że zasoby wody pitnej w Polsce są takie jak w Egipcie, wg danych KZGW na jednego mieszkańca Polski przypada średnio ok. 1580 m3/rok. To mniej niż średnia europejska, która wynosi 4560 m3/rok. Największy udział w poborze wód ma gospodarka, ponad 70 %. W zakładach produkcyjnych trzeba prowadzić przede wszystkim działania prowadzące do zmniejszania jej zużycia.

 

Praktyczne osiągnięcia w tym zakresie poprzez wdrożenie standardu  European Water Stewardship (EWS) zaprezentuje Kropla Beskidu na naszym X FLOŚ „Optymalizacja zużycia wody w przemyśle” organizowanym w  listopadzie. Szczegóły już wkrótce na naszej stronie internetowej, serdecznie zapraszamy.

 

Prawne podstawy do wprowadzenia tego rodzaju standardów podaje znowelizowana ustawa Prawo wodne, wprowadzając plany gospodarowania wodami m.in. w zakresie odprowadzania ścieków oraz przeciwdziałaniu skutkom suszy. Nie bez powodu dokument nazywany jest konstytucją wodną kraju. Aby w pełni poznać zakres nowelizacji warto wziąć udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo przedstawione zostaną zasady gospodarowania wodami oraz wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

 

</td></tr></tbody></table>

Wypadek przy pracy, a na wyjeździe integracyjnym

„Uwaga wpadek” to nowy cykl artykułów, w ramach którego w kolejnych numerach naszego newslettera będziemy poruszać temat wypadków przy pracy. W pierwszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy wypadek na wyjeździe integracyjnym jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy.


Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, definiuje wypadek przy pracy jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z pracą. A co w przypadku, gdy pracodawca zorganizował obowiązkowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny, podczas którego dochodzi do wypadku?

Nie ulega wątpliwości, że delegacja czy wyjazd służbowy są zaliczane do czasu pracy. Tak więc, nieszczęśliwe zdarzenia do jakich może dojść podczas takiego wyjazdu są uznawane za wypadek przy pracy.


Jeżeli zachowanie pracownika jest naganne i uzasadnia stwierdzenie, że doszło do zerwania związku z podróżą służbową, wypadek na wyjeździe służbowym nie zostanie uznany za wypadek przy pracy. Przykładem zachowań zrywających związek z podróżą służbową jest np.: spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków.


Najczęściej wyjazdy integracyjne są podzielone na część szkoleniową i część rekreacyjną. Ze względu na element doszkalający takie wyjazdy mają charakter obowiązkowy i wtedy należy traktować je jako formę podróży służbowej. Jeżeli więc podczas części szkoleniowej dojdzie do wypadku będą miały zastosowanie przepisy o wypadku przy pracy.


Pracodawca natomiast nie ponosi odpowiedzialności za wypadek, do którego doszło podczas części rekreacyjnej oraz imprez towarzyszących, w których udział pracownika jest dobrowolny i który służy wyłącznie rekreacji.

 

 

Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów

Nowelizacja ustawy z dnia 25 czerwca br. o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym ustawa o ochronie przyrody) pozwoliła m.in. obniżyć wysokość opłat i kar administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów oraz bardziej uelastycznić prawo w tej kwestii.


Jedną z najbardziej znaczących zmian jest obniżenie kar za nielegalną wycinkę drzew. Wynosić mają one dwukrotność, a nie jak dotąd trzykrotność opłaty. Zmiany nastąpiły również w sposobie obliczania opłaty za wycinkę drzewa. Nie będzie ona już zależna od wieku rośliny, lecz od jej obwodu na wysokości 130 cm, tempa przyrostu pnia oraz lokalizacji.


To jednak nie jedyna zmiana jaką wprowadziła nowelizacja. Do tej pory zgoda na usunięcie drzewa była wymagana, gdy roślina miała więcej niż 10 lat. Nowelizacja znosząc kryterium wieku, określiła wielkość obwodów pnia drzewa, gdzie wycinka jest możliwa bez decyzji administracyjnej. Zwolnienie obowiązuje w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm (topola, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny i srebrzysty, robinia akacjowa i platan kolonisty) lub 25 cm (pozostałe gatunki drzew).

 

Dodatkowo nie będzie konieczne uzyskanie zgody na usuwanie drzew np. w przypadku powalenie lub złamanie przez wiatr. W takiej sytuacji wycinka jest możliwa, gdy wykona ją Straż Pożarna bądź po oględzinach pracownika urzędu gminy.


Ponadto nowelizacja znosi obowiązek uzyskania zgody wszystkich właścicieli mieszkań na usunięcie drzew na terenie spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy regulują też sprawę niewłaściwej pielęgnacji koron drzew, tzw. ogławiania, które niszczy drzewa.


Aby poznać wszystkie zmiany, które przedstawi wraz z praktycznym komentarzem doświadczony ekspert w tej dziedzinie, zapraszamy na szkolenie otwarte, które odbędzie się 30.11.2015 r. w Pszczynie.

 

 

Światowy Dzień Żywności

Co roku 16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Głównym celem wydarzenia jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat światowych problemów żywnościowych, wzmocnienia poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem oraz zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności.


Skutki niewłaściwego żywienia i złego stanu zdrowia prowadzą do obniżenia ogólnej jakości życia i ograniczenia rozwoju ludzkich możliwości. Ponadto, zły stan odżywienia obniża środki i zdolność zarobkowania i tak już biednych gospodarstw domowych, zwiększając tym samym ich problemy. Poza ludzkim cierpieniem, spadek potencjału ludzkiego powoduje koszty społeczne i gospodarcze, na jakie nie może sobie pozwolić zarówno przedsiębiorstwo, jak i kraj.


Statystyki w Polsce i na świecie są alarmujące. Według najnowszego raportu FAO już 963 mln ludzi (co szósty mieszkaniec naszej planety) na świecie głoduje, bo nie ma wystarczającej ilości pożywienia. Chodzi tu zarówno o ilość i jakość pożywienia, ale też o dostarczane kalorie.

 

Dwa miliardy ludzi dotkniętych jest chronicznym głodem, ponieważ ich pożywienie jest zbyt ubogie w substancje odżywcze. Efekty tego ukrytego niedożywienia są w równym stopniu śmiertelne, jak efekty głodu. Różnica polega na tym, że niedożywiony człowiek umiera dłużej.


Niestety, w sytuacji głodu na świecie, dotykającego setek milionów ludzi, współistnieje nadprodukcja żywności i jej marnotrawstwo. W Europie marnuje się aż 1/3 żywności, czyli około dziewięć milionów ton rocznie. Dlatego szczególnie ważne jest nie tylko racjonalne planowanie naszych posiłków, ale także świadomy dobór diety i składników odżywczych.


Przy okazji tej światowej inicjatywy, także w Polsce realizowanych jest wiele projektów. Warto również na terenie Państwa przedsiębiorstw wprowadzić działania mające na celu wzrost świadomości w zakresie żywienia, a tym samym propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

Ukraińska delegacja z wizytą w Pszczynie

W ostatnim tygodniu lipca gościliśmy w naszej firmie przedstawicieli przedsiębiorstwa Zabijaka, jednego z klientów Team Prevent na Ukrainie. Podczas wizyty w Polsce pracownicy firmy Zabijaka wraz z przedstawicielem Team Prevent Poland odwiedzili zakłady przetwórstwa mięsnego, w których zapoznali się z procesem produkcyjnym, standardami nowoczesnych, europejskich przedsiębiorstw oraz możliwościami współpracy.


Dzięki uprzejmości kilku przedsiębiorstw ukraińska delegacja odwiedziła 4 zakłady produkujące mięso i wędliny: Zakłady Mięsne Unimięs w Chrzanowie, Zakłady Mięsne PARUZEL w Dobieszowicach, Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. w Tychach oraz rzeźnię Kocoń w Milówce, a także firmę Nomax Trading Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich produkującą siatki wędliniarskie i osłonki tekstylne.

 

Wszystkie odwiedzone zakłady chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i cennymi radami. Ponadto nasi goście mogli zobaczyć zakład oraz linię produkcyjną. Cała wizyta wywarła na przedstawicielach firmy Zabijaka ogromne wrażenie, a także przyniosła wiele ciekawych pomysłów i możliwości rozwoju.


Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim zakładom za możliwość zorganizowania spotkania oraz poświęcony czas. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli kontynuować tę inicjatywę.


 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się i nawiąż kontakt z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

 

Odwiedź nasz profil

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o., na którym ukazują się bieżące informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach, organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.