Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 03/16

 

Nowa platforma

We wrześniu ruszyła nasza nowa platforma szkoleń e-learningowych, na której udostępniliśmy już pierwsze szkolenia. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększyć funkcjonalność platformy, jak i zwiększyć efektywność organizowanych szkoleń.

 

Zmiany w funkcjonalności

Wśród wprowadzonych zmian wymienić można m.in. wprowadzenie lektora do prezentacji, poszerzenie treści merytorycznych prezentacji o spis artykułów prawnych, dotyczących danego tematu, dodanie testów cząstkowych, możliwość generowania raportów z postępów szkolenia poszczególnych pracowników oraz możliwość zgłaszania kursantów bezpośrednio przez platformę i wysyłania im alertów o rozpoczętym szkoleniu.

 

Zalety e-learningu

Organizując szkolenia m.in. szkolenia okresowe bhp, których organizacja jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, trzeba często sporych nakładów pracy, by zapewnić salę szkoleniową, dojechać na szkolenie, poinformować o nim wszystkich uczestników i przede wszystkim na czas ich nieobecności zorganizować tak pracę, by firma mogła nadal sprawnie funkcjonować.

 

Poniżej wymieniamy kilka zalet organizacji szkoleń e-learningowych, które mogą mieć wpływ na decyzję czy szkolenia organizować w formie stacjonarnej czy też on-line.

 • Ruchomy czas nauki sprzyjający pracy, dzięki czemu można pogodzić naukę z wypełnianiem obowiązków służbowych i nie wprowadzać dezorganizacji pracy.
 • Indywidualny tok nauki dopasowany do indywidualnych uwarunkowań kursanta
 • Jednolity przekaz, który nie jest uwarunkowany od kondycji fizycznej i psychicznej trenera czy też liczby osób w grupie szkoleniowej. Wszyscy kursanci otrzymują takie same informacje.
 • Redukcja kosztów szkolenia związanych m.in. z honorarium trenera, wynajęciem sali, dojazdem na szkolenie czy też wyżywieniem.
 • Zminimalizowanie nieśmiałości i strachu kursantów, które mogłyby pojawić się w trakcie tradycyjnych warsztatów.
 • Możliwość przeszkolenia w jednym czasie dużej liczby pracowników, bez konieczności organizacji szkolenia stacjonarnego.
 • Urozmaicenie nauki poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych.
 • Dostęp do szkoleń w każdym czasie z każdego miejsca na Ziemi pod warunkiem dostępu do Internetu.
 • Monitorowanie przebiegu szkoleń poszczególnych kursantów i sprawdzanie poziomu zdobytej wiedzy.

 

Dostępne szkolenia

Na nowej platformie dostępne jest szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych w języku polskim. Kolejne szkolenia będą dodawane systematycznie, po dostosowaniu ich do wymogów nowej platformy. Jeśli są Państwo zainteresowani, konkretnym szkoleniem, którego jeszcze nie ma na nowej platformie to prosimy o kontakt z Działem Obsługi pod nr tel. +48 76 75 41 516.

 

Zasady poruszania

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy posiadając uprawnienia do obsługi wózków widłowych może poruszać się nimi po drodze publicznej. W tej sprawie Urząd Dozoru Technicznego nie ma stanowiska, odpowiedzi nie znajdziemy również w orzecznictwie.

 

Wydaje się zatem słuszne, że aby dopuścić wózek widłowy do ruchu drogowego powinno się spełnić wymagania art. 66 i 71 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym dla pojazdów wolnobieżnych. Konieczne jest również uprawnienie do kierowania pojazdami wolnobieżnymi po drogach publicznych (minimum prawo jazdy kat. B) oraz ubezpieczenie OC.

 

Obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC powstaje przede wszystkim przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu i ten obowiązek musi spełnić posiadacz wózka. Niemniej pojazdy wolnobieżne, które są wykorzystywane w halach produkcyjnych, na placach budowy czy w magazynach i są użytkowane poza drogami publicznymi oraz strefami zamieszkania i ruchu, nie mają obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

Należy jednak pamiętać, że wózków widłowe, które posiadają mechanizmy unoszące, stanowią zagrożenie na drogach publicznych. Zgodnie z  art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawo o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.  W takich przypadkach należałoby usunąć widły podczas poruszania się po drodze publicznej, z drugiej strony taki wózek jest wówczas pozbawiony swoich funkcji.

 

Podsumowując, poruszanie się wózkiem widłowym po drodze publicznej, bez ubezpieczenia OC i dostosowania go tak aby nie zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego, jest praktycznie niemożliwe.

 

Wyłącznik awaryjny

Wyłącznik awaryjny jako urządzenie zabezpieczające powinien być umieszczony w takim miejscu i na takiej wysokości, aby umożliwiał jak najszybsze jego użycie w sytuacji awaryjnej, a zarazem nie powodował dodatkowego ryzyka np. przypadkowego wyłączenia maszyny.

 

Warunki, jakie muszą spełniać wyłączniki awaryjne określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

 

Maszyna powinna być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, umożliwiające wyeliminowanie zaistniałego niebezpieczeństwa lub zapobieżenie jego wystąpieniu.

 

Awaryjny wyłącznik maszyny musi, oprócz zatrzymania ruchomych elementów maszyny, kompleksowo odcinać dopływ wszystkich nośników energii, jeśli ma to wpływ na zatrzymanie niebezpiecznego procesu.

 

W przypadku maszyn lub ich części przeznaczonych do wspólnego działania, producent powinien zaprojektować i wykonać maszynę tak, aby mogły zatrzymać nie tylko samą maszynę, ale i wszystkie urządzenia umieszczone przed nią lub za nią w ciągu technologicznym, jeżeli dalsze działanie tych urządzeń może być niebezpieczne.

 

W myśl § 24 rozporządzenia urządzenie do zatrzymywania awaryjnego powinno:

 1. mieć wyraźnie rozpoznawalne i widoczne oraz szybko dostępne urządzenia sterujące,
 2. możliwie jak najszybciej zatrzymać niebezpieczny proces, bez stwarzania dodatkowego ryzyka,
 3. w koniecznych przypadkach inicjować lub umożliwiać zainicjowanie pewnych ruchów zabezpieczających.

 

Z chwilą ustania aktywnego działania urządzenia do zatrzymywania awaryjnego po wygenerowaniu sygnału zatrzymania, sygnał ten powinien być podtrzymany przez zablokowanie tego urządzenia, aż do chwili, w której zostanie ono w sposób zamierzony odblokowane.

 

Odblokowanie urządzenia do zatrzymywania awaryjnego może nastąpić wyłącznie przez wykonanie odpowiednich czynności, przy czym nie powinno ono ponownie uruchomić maszyny, a tylko umożliwić jej uruchomienie.

 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

W 1950 roku na całym świecie żyło około 200 milionów osób w wieku powyżej 60 lat, dziś jest ich 500 milionów. Według światowych demografów do 2020 roku liczba seniorów ma wynieść miliard, a 5 lat później 1,2 mld.


Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.

 

Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ilość osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce również będzie wzrastała i w roku 2035 będzie to 26,7% ogółu ludności Polski, co oznacza wzrost o 11 punktów procentowych w stosunku do roku 2007.


Jednocześnie na skutek poprawy warunków życia wydłuża się średnia długość życia Polaków, która dla mężczyzn w 2015 r. wynosiła 73,6 lat, a dla kobiet 81,6 lat.


Zmiany demograficzne oraz starzenie się społeczeństw stwarzają zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Sytuacja demograficzna wielu europejskich krajów, w tym Polski sprawia, że konieczne jest podejmowanie działań na rzecz dłuższego pozostawania osób starszych aktywnymi zawodowo  i społecznie.


Aktywność osób starszych to przede wszystkim tworzenie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb tych osób, zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez wspieranie aktywnego udziału w społeczeństwie oraz zachęcanie do zdrowego trybu życia.


W celu poszerzenia wiedzy na temat zachodzących w tym wieku zmian, w zakresie sprawności fizycznej można wykorzystać kombinezon geriatryczny, który pozwoli lepiej zrozumieć ograniczenia z jakimi borykają się na co dzień pracownicy i inne osoby po 60. roku życia.

 

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Mamy za sobą już kilka miesięcy nowej kampanii EU-OSHA pt. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. W tym numerze, m.in. podajemy terminy najbliższych wydarzeń towarzyszących. Gorąco zachęcamy do wzięcia w nich udziału i tym samym dołączenia do grona partnerów kampanii.


W przedsięwzięciu mogą wziąć udział dowolne organizacje, różnej wielkości, reprezentujące wszystkie sektory. Należy pamiętać, że bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są ważne zarówno dla pracowników co pracodawców. Grupa BAD-Team Prevent po raz kolejny została partnerem kampanii EU-OSHA.


Najbliższe wydarzenia towarzyszące kampanii:

1. Konferencje i seminaria krajowe:

 • 24 października, Starogard Gdański (główny organizator: POLPHARMA S.A.);

2. Pokazy filmów dotyczących bezpieczeństwa pracy – październik, Warszawa, Łódź:

 • październik - pokazy filmu „Automotic Fitness”– Warszawa, Gdańsk;

3. Prezentacje nt. kampanii w firmach i organizacjach, na zaproszenie zainteresowanych firm.

 

W strategii UE dot. bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020, określono konkretne środki służące promowaniu i wdrażaniu dobrych praktyk. Zaproponowane rozwiązania z sukcesem zastosowano już w wielu przedsiębiorstwach gdzie przyniosły one znaczące korzyści na poziomie organizacyjnym jak i całej firmy. Oprócz widocznej poprawy komfortu pracy, można w ten sposób zwiększyć wydajność a tym samym opłacalność firmy.


Na specjalnej stronie kampanii pod adresem www.healthy-workplaces.eu można znaleźć wiele praktycznych informacji oraz materiałów promocyjnych dotyczących zarządzania bhp w kontekście starzenia się siły roboczej.

 

Kształtowanie bezpiecznych postaw pracowników

Bezpieczeństwo behawioralne umożliwia kształtowanie zachowań pracowników – zarówno wzmacnianie zachowań bezpiecznych, jak również wykluczenie niewłaściwych,  czy wręcz ryzykownych działań, zanim doprowadzą one do wypadku przy pracy, lub też innych niepożądanych zdarzeń. Można zatem stwierdzić że wprowadzenie w zakładzie pracy koncepcji bezpieczeństwa behawioralnego jest jedną z metod prewencji wypadkowej.

 

Kluczowym działaniem w całym procesie jest audyt behawioralny, prowadzony przez pracowników. Polega on na obserwowaniu pracownika oraz jego poczynań ściśle związanych z bezpieczeństwem pracy. Osoba prowadząca audyt koncentruje się na sposobie wykonywania zadań podczas pracy, a nie na osobie pracownika, jednocześnie wypełniając kartę obserwacji. Tego rodzaju zapis umożliwia wykonanie analizy zachowań ludzkich w określonych warunkach i przy określonym rodzaju robót, co pozwoli w przyszłości udoskonalać system zarządzania bezpieczeństwem.


Poprzez szereg badań zostało udowodnione, że stosowanie metod behawioralnych wśród pracowników bezpośrednio wpływa na kształtowanie bezpiecznych postaw.


Co należy koniecznie dodać – przykład musi iść od samej góry. Czemu? Otóż o wiele trudniejszą rzeczą w całym procesie jest  zaangażowanie w działania kierownictwa niż samych pracowników, od których ciężko jest oczekiwać włączenia się w jakiekolwiek działania na rzecz bezpieczeństwa w pracy, jeżeli sami przełożeni nie są nim zainteresowani.

 

Zmiany w sprawozdawczości środowiskowej

Rządowe Centrum Legislacji 6 lipca br. przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dla przedsiębiorcy oznacza to m.in. zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska.


Obecnie opłaty ponosi się za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Przedsiębiorcy ustalają wysokość opłaty we własnym zakresie za rok kalendarzowy, który obejmował korzystanie ze środowiska. Nowy projekt przewiduje powrót do półrocznego rozliczania opłat dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wodę lub składują odpady.


Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w systemie rocznym sporządzane są na podstawie informacji zawartej w raporcie KOBIZE do Krajowej bazy. Ważna zmiana dotyczy zwolnienia przedsiębiorców, dla których roczna opłata nie przekracza 800 zł. Projekt ustawy przewiduje zwolnienie tych przedsiębiorców również z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa zbiorczych zestawień o zakresie korzystania ze środowiska.


Dotychczas obowiązek ten obejmował podmioty niezależnie od wysokości wyliczonej opłaty. Zmiana jest podyktowana odciążeniem urzędów marszałkowskich od zbędnych zestawień, które były tylko potwierdzeniem, czy podmiot jest zobowiązany do wniesienia opłaty i wyliczył ją prawidłowo. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z raportowania do Krajowej bazy. Projektowane zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

 

Kosze robocze do wózków widłowych

W wielu instrukcjach obsługi kosza roboczego znajduje się informacja dotycząca jego przeznaczenia. W przypadku, gdy producent wózka widłowego nie przeznaczył go do podnoszenia osób, co powinno zostać zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej, pracodawca może użytkować wózek do podnoszenia osób, pod warunkiem uzyskania przez pracodawcę zgody właściwej jednostki dozoru technicznego na używanie tego wózka do takich celów.


Wnioskując o uzyskanie zgody na eksploatację wózka jezdniowego podnośnikowego z pomostem (koszem) do podnoszenia osób, pracodawca powinien załączyć:
• instrukcję eksploatacji wózka,
• instrukcję eksploatacji kosza,
• opracowaną przez pracodawcę instrukcję eksploatacji wózka jezdniowego podnośnikowego z pomostem (koszem) do podnoszenia osób.


Zgodnie z § 17 rozporządzenia MGPiPS z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, gdy możliwość podnoszenia osób w koszu na widłach wózka nie wynika bezpośrednio z instrukcji producenta, podnoszenie osób jest dozwolone tylko za zgodą organu właściwej jednostki dozoru technicznego po uzgodnieniu z nim instrukcji eksploatacji wózka z koszem.

 

Zgoda UDT na użytkowanie wózka z koszem roboczym do podnoszenia osób w przypadku, gdy jest to niezgodne z przeznaczeniem, wydawana jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.


Dodatkowo uzyskanie zgody jest o tyle trudne, gdyż trzeba udowodnić, że kosz będzie używany sporadycznie, a nie do pracy ciągłej. UDT po pozytywnym rozpatrzeniu dokonuje odpowiedniego wpisu dopuszczającego do eksploatacji w książce rewizyjnej UTB i wówczas kosz przypisany jest tylko do konkretnego wózka.

 

Regały i systemy regałowe

Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu.     


Istniejące w Polsce normatywne uregulowania prawne dotyczące produkcji regałów nie są obligatoryjne. Producenci wystawiają deklarację zgodności na elementy regałów. Nie oznacza to jednak, że cały system regałów, który stoi w konkretnym magazynie, jest wykonany zgodnie z przepisami i w pełni bezpieczny.


Firmy sprzedające regały często zatrudniają projektantów, którzy konfigurują odpowiednie elementy i tworzą konkretny system, który oferują klientowi. Projektanci uwzględniają różne czynniki ryzyka występujące w danym projekcie, dlatego dopiero firma, która oferuje kompleksową obsługę może wystawić deklarację zgodności na cały system regałowy. I to pod warunkiem, że sama dokonuje montażu regałów lub montaż wykonują ekipy przez nią certyfikowane.


Jeżeli klient sam dokonuje montażu lub sam konfiguruje regały, ponosi wówczas odpowiedzialność za ich bezpieczną instalację. Użytkownik regałów, bez zgody firmy, która zaprojektowała system regałowy, nie może też dokonać żadnych przeróbek i zmian w konfiguracji.


Jedna strona medalu to poprawnie zaprojektowany i zamontowany system regałowy, druga to jego użytkowanie. Nikt nie zdejmie odpowiedzialności z pracodawcy za użytkowanie regałów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z przepisami bhp.


Obowiązkiem użytkowników regałów jest cotygodniowy przegląd stanu technicznego regałów. Natomiast przynajmniej raz do roku należy przeprowadzać okresowe przeglądy przez wyspecjalizowane ekipy.


Częstotliwość i zakres przeglądów zależy od intensywności eksploatacji regałów, zagrożeń występujących w miejscu ich zainstalowania i warunków środowiska pracy (narażenia na uderzenia, atmosfera powodująca korozję, zmienne temperatury itp.). Ponadto regał powinien być obowiązkowo poddany kontroli po każdym zdarzeniu, które mogło naruszyć jego stateczność. Najwygodniej jest zaprowadzić książkę przeglądów i kontroli regałów oddzielną dla każdego zestawu czy systemu regałowego.

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się i nawiąż kontakt z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

Odwiedź nasz profil

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o. w mediach społecznościowych, na którym ukazują się bieżące informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach, organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.