Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 04/15

 

Firmy otworzyły się na zdrowie

5 listopada drzwi Team Prevent Poland otworzyły się i zaprosiły firmy z całej Polski do udziału w Otwartych Dniach Zdrowia. Dzień poświęcony zdrowiu oraz wdrażaniu polityki prozdrowotnej w przedsiębiorstwie okazał się tematem, który zainteresował wiele firm, o różnych profilach działalności.

 

Wydarzenie podzielone zostało na dwa bloki. W pierwszej części uczestnicy Otwartych Dni Zdrowia poddali się różnym pomiarom, dzięki którym mogli zbadać m.in. cholesterol, glukozę, ciśnienie krwi, BMI czy też sprawdzić poziom tkanki tłuszczowej.


Dodatkowo na uczestników czekały takie aktywności jak: wystawa dietetyczna, platforma balansująca, Dermalux, spirometria czy ABI (wskaźnik kostka-ramię). Z kolei podczas bloku wykładowo-warsztatowego zaproszeni goście uczestniczyli w zajęciach poświęconych ćwiczeniom przy biurku oraz wysłuchali prelekcji na temat ergonomii w pracy. 


Udział w wydarzeniu zwrócił uwagę uczestników na to, jak dzięki tego typu eventom i działaniom realizowanym na terenie zakładu pracy można podnieść świadomość na temat stanu zdrowia pracowników, zwiększyć kontrolę nad przyczynami absencji chorobowej a jednocześnie zintegrować pracowników i umocnić wizerunek firmy.


Dziękujemy wszystkim gościom i partnerom za udział w Otwartych Dniach Zdrowia. Mamy nadzieję, że spotkamy się po raz kolejny wiosną podczas kolejnej edycji Otwartych Dni Zdrowia. Zapraszamy również do kontaktu z nami, zespół Dni Zdrowia stoi do Państwa dyspozycji.

 

 

Zakłady Pracy Chronionej łamią przepisy bhp

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały, że co piąta firma zatrudniająca niepełnosprawnych łamie przepisy bhp. Audyty ujawniły, że największą liczbę nieprawidłowości stanowi stan techniczny budynków oraz zabezpieczenie maszyn.

Wśród prawie 400 skontrolowanych Zakładów Pracy Chronionej, aż w 88 wykryto nieprawidłowości stanu technicznego budynków, w 75 stwierdzono brak elementów ochronnych w maszynach i innych urządzeniach. Zaniedbania w zakresie zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń instalacji elektrycznej dotyczą 106 zakładów, 70 firm ma braki w zaopatrywaniu pracowników w odzież i obuwie robocze.


Częstym naruszeniem przepisów bhp był również brak sporządzonej oceny ryzyka zawodowego. Pomimo tego, że w Zakładach Pracy Chronionej cyklicznie prowadzone są kontrole, wykazano w nich o wiele więcej nieprawidłowości, niż w zakładach ubiegających się o taki status, np. kontrola maszyn i urządzeń wykazała nieprawidłowości w 27% Zakładów Pracy Chronionej i tylko w 5% zakładów ubiegających się o ten status.


Mimo tego, że Zakłady Pracy Chronionej zobligowane są do spełniania szczególnych wymagań dotyczących dostosowania pomieszczeń i obiektów do pracowników z dysfunkcjami, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały wiele uchybień. Nieprawidłowości i zaniedbania wynikają głównie z nieznajomości przepisów oraz małej świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy.

 

 

Obowiązki pracodawców zimą

Okres zimowy w istotny sposób zmienia warunki pogodowe, które wpływają na otoczenie osób pracujące na otwartej przestrzeni oraz w nieogrzewanych pomieszczeniach. Jakie szczególne obowiązki ciążą na pracodawcach w związku z okresem zimowym?

 

Gorące posiłki i napoje: pracodawca ma obowiązek zapewnić gorące posiłki i napoje pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) oraz wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 stopni C.

 

Miejsce do ogrzania: pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach miejsca, gdzie będą mogli zjeść posiłek, ogrzać się, wysuszyć odzież oraz schować się przed opadem atmosferycznym. Pomieszczenie powinno zapewnić temperaturę 16 stopni C.


Środki ochrony indywidualnej: pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej, które powinny chronić nie tylko przed uszkodzeniem ciała, ale również przed szkodliwym wpływem niskich temperatur.


Za nieprzestrzeganie przepisów bhp grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

 

Ochrona zdrowia pracujących

Ochrona życia i zdrowia jest podstawowym prawem określającym obowiązki, zarówno pracodawcy i pracownika pozostających we wzajemnym stosunku pracy. Niestety, prawo nie zawsze jest jasne jeśli interesy bądź, co gorsza, interpretacje wspomnianych obowiązków obu stron są różne. Stąd w ostatnich latach wiele spraw dotyczących ochrony zdrowia jest przedmiotem interwencji Sądu Najwyższego.


Jak głosi prawo, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia każdemu pracownikowi. Pracownik powinien z kolei poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim oraz przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulacje prawne z tego zakresu zawiera Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich (Dz. U. 69 poz. 332 z 1996 roku ze zm.). Kwestie sporne pojawiają się w sytuacji wysłania podwładnego na dodatkowe badania, przed upłynięciem ważności aktualnego orzeczenia lekarskiego.


Ustawodawca nie przewidział możliwości kierowania pracownika na badania profilaktyczne przez pracodawcę poza przypadkami o których mowa w/w przepisach. Prawo jednoznacznie wskazuje, że badanie takie może odbyć się tylko i wyłącznie na wniosek pracownika. Wiele sporów w konsekwencji staje się udziałem interwencji wymiaru sprawiedliwości, którego orzeczenia coraz częściej bywają praktycznym narzędziem oraz źródłem wiedzy w podobnych sobie sprawach.


Zdaniem Wojewódzkiego Centrum Medycyny Pracy w Łodzi, powoływanie się w spornych sprawach na uzasadnienia wyroków SN, może być problematyczne i prowadzić do ich nadinterpretacji. Prezentowane nimi tezy mogą tylko pozornie usprawiedliwiać działania, które w rzeczywistości będą sprzeczne z prawem pracowniczym. Konieczne jest więc doprecyzowanie obowiązków pracodawców oraz możliwości ich egzekwowania względem pracowników, nie dając jednocześnie podstaw do ich nadużyć. Ustawodawca powinien przy tym uwzględnić liczne przypadki będące udziałem pracy Sądu.

 

 

Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc

Wszyscy wiemy, że płuca są organem niezbędnym do życia, jednak fakt iż są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie nie jest już tak dobrze znany. Ostatnie badania wskazują, że choroby płuc stają się coraz większym zagrożeniem cywilizacyjnym.


Dlatego, co roku w dniach od 1-10 grudnia obchodzone są Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc. Przy tej okazji, organizowanych jest wiele akcji podnoszących świadomość na temat skali problemu, wagi profilaktyki i wiedzy na temat chorób płuc.

Schorzenia płuc są głównymi przyczynami zachorowań oraz zgonów na świecie. Przyczyną tego zjawiska jest zmiana warunków życia, powszechność nałogu palenia tytoniu oraz wydłużający się czas życia ludzi.


Do częstych chorób płuc zaliczyć należy: nowotwory płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, gruźlicę, mukowiscydozę, a także astmę oraz rozedmę płuc. Mimo wciąż rosnącej świadomości i coraz pełniejszej wiedzy na ich temat, liczba zachorowań nie maleje. Wręcz przeciwnie, naukowcy szacują, że do 2020 roku liczba chorych znacznie wzrośnie. Wzrost dotyczyć będzie głównie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, nowotworów płuc i gruźlicy.


Rokowania mówią o tym, że na 68 milionów zgonów na świecie, aż 11,9 miliona będzie spowodowanych chorobami płuc. Obecnie plasują się one na drugim miejscu, po chorobach układu krążenia, pod względem umieralności, zapadalności, rozpowszechnienia i kosztów leczenia.


Najczęstsze objawy, na które uskarżają się osoby z chorobami płuc to meczący kaszel, ból w plecach i klatce piersiowej, zmęczenie nawet po krótkiej aktywności fizycznej oraz problemy z oddychaniem.


Rzeczą najistotniejszą jest profilaktyka, w tym m.in. regularne badania radiologiczne, spirometria oraz podstawowe badania krwi, ponieważ wcześnie wykryte schorzenia płuc można skutecznie leczyć.

 

 

Zleceniobiorca, a wypadek w drodze do lub z pracy

„Uwaga wypadek” to cykl artykułów, w ramach którego w każdym numerze naszego newslettera poruszamy temat wypadków przy pracy. Tym razem postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy zleceniobiorcy, wykonującemu pracę na podstawie umowy zlecenia, który ulegnie wypadkowi w drodze do pracy, przysługuje wypłacenie 100% świadczenia chorobowego?


Jeśli poszkodowany (wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia) posiada ubezpieczenie chorobowe i rentowe, będzie przysługiwało mu 100% świadczenia chorobowego. Osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy i jest niezdolna do pracy, ma prawo do wynagrodzenia gwarantowanego i zasiłku chorobowego w najwyższej wysokości, a także, po spełnieniu określonych warunków, może nabyć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Za czas choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy pracownikowi przysługuje:

 1. wynagrodzenie chorobowe za okres pierwszych 33 dni (14 dni) tej niezdolności (jeżeli w danym roku kalendarzowym pracownik nie wykorzystał jeszcze tego okresu),
 2. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (wypłacany przez pracodawcę upoważnionego do wypłaty zasiłków lub przez ZUS).

Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy wypłaca się w wysokości 100% kwoty stanowiącej podstawę ich wymiaru.


Świadczenia chorobowe przysługują przez okres nie dłuższy niż 182 dni. Po tym okresie może zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne (maksymalnie na okres 12 miesięcy) w wysokości 90% podstawy wymiaru za okres pierwszych 3 miesięcy i 75% tej podstawy za pozostały okres przyznanego świadczenia.

 

 

20-lecie systemu ekozarządzania i audytu

System ekozarządzania i audytu EMAS jest instrumentem mającym na celu wspieranie ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji. EMAS jest skierowany do firm, instytucji i organów administracji publicznej.

 

Uczestnictwo w systemie EMAS jest dobrowolne. Jednocześnie znalezienie się w gronie firm prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju stanowi duże wyróżnienie.


Po raz pierwszy podstawowe zasady systemu EMAS zostały określone w rozporządzeniu 1836/1993 dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), które weszło w życie w 1995 r. Obecnie obowiązującą podstawą prawną jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25.11.2009 r.


Korzyści z przystąpienia do systemu EMAS:

 • zgodność z przepisami prawnymi,
 • poprawa jakości oraz bezpieczeństwa pracy poprzez zaangażowanie pracowników w działalność organizacji,
 • optymalizacja zużycia zasobów i energii,
 • przewaga konkurencyjna,
 • wiarygodność i zaufanie,
 • sprostanie wyzwaniom w zakresie zmian klimatu.         

 

Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi:

 • mieć wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001,
 • opublikować deklarację środowiskową,
 • aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego.

 

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się i nawiąż kontakt z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

 

Odwiedź nasz profil

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o., na którym ukazują się bieżące informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach, organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.