Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Kompleksowa obsługa firm

Pragniemy zaoferować Państwu naszą pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków środowiskowych:

 • Monitorowanie stanu prawnego firmy klienta w odniesieniu do wymagań ochrony środowiska, aktualizacja listy aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
 • Ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska – okresowe, kompleksowe przeglądy i audyty pod kątem spełniania wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska.
 • Organizacja systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie.
 • Organizacja systemu gospodarowania substancjami niebezpiecznymi w przedsiębiorstwie.

 • Wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością:

  • naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
  • naliczanie opłaty produktowej, wykonanie sprawozdania OŚ-OP1,
  • wykonanie sprawozdań OPAK 1,2,3 – o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań,
  • zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania,
  • wprowadzanie raportów do KOBIZE,
  • sporządzanie bilansu LZO,
  • wykonywanie raportu PRTR,
  • wykonywanie sprawozdań rocznych do GUS.

 • Doradztwo w zakresie wprowadzania na rynek zużytego sprzętu (ZSEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), wpisy do rejestrów, opracowanie sprawozdań.
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania na rynek baterii i akumulatorów oraz sprawozdawczość z tytułu zwrotu opłaty depozytowej, opracowanie sprawozdań.
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania na rynek substancji i mieszanin niebezpiecznych, wpisy do rejestrów.Pomoc we wdrażaniu i certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 14001.
 • Audyty wewnętrzne systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.
 • Reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi, w tym podczas kontroli WIOŚ, w ramach zagadnień związanych z ochroną środowiska.
 • Stały dostęp do doświadczonego specjalisty ds. ochrony środowiska obejmujący doradztwo, prowadzenie konsultacji telefonicznych i mailowych, przygotowanie propozycji pisemnych odpowiedzi na pisma kierowane z/do Urzędów i Organów Kontrolnych.

Kontakt

Ewa Czader

E-Mail

 

+48 32 73 38 218