Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzystanie ze środowiska jest dozwolone po uzyskaniu stosownych pozwoleń wydawanych przez właściwe organy ochrony środowiska.

Oferujemy Państwu opracowywanie dokumentacji do wniosków o uzyskanie pozwoleń i decyzji z zakresu ochrony środowiska:

 • Operaty wodnoprawne – operaty stanowią załącznik do wniosku o wydanie pozwoleń w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.
 • Operaty ochrony powietrza – dokumentacje do wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz opracowanie zgłoszeń instalacji.
 • Dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami – dokumentacje do wniosków w zakresie gospodarki odpadowej tj. pozwolenia/zezwolenia na wytwarzanie odpadów, transport, odzysk.
 • Postępowanie w sprawie oceny o oddziaływaniu na środowisko – oferujemy pełne wsparcie podczas uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: od opracowania dokumentacji, do czasu wydania decyzji przez urząd.
 • Dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych – obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego związany jest z prowadzeniem instalacji, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

 

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów oferujemy różnorodne dokumentacje specjalistyczne:

 • specjalistyczne analizy z zakresu emisji hałasu:

  • określenie wymaganej skuteczności zabezpieczeń akustycznych – wytyczne do projektowania barier dźwiękochłonnych,
  • analizy akustyczne,
  • pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego w środowisku,
  • wyznaczanie poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń,

 • modelowanie wpływu emisji do powietrza – wytyczne do projektowania wentylacji,
 • ekspertyzy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, np. stwierdzanie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanalizacji,
 • opracowania hydrologiczne,
 • obliczenia hydrauliczne dla projektowanych urządzeń,
 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • ekofizjografie.

Kontakt

Ewa Czader

E-Mail

 

+48 32 73 38 218