Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

25.4.2018 - 26.4.2018, Poznań

Pozwolenia wodnoprawne po nowelizacji ustawy Prawo wodne – praktyczne podejście

Inf. ogólne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami znowelizowanego Prawa wodnego, które weszło w życie początkiem 2018 r. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty w zakresie sporządzania wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, wykonywania operatów wodnoprawnych oraz niezbędnych załączników w postępowaniach wodnoprawnych.

 

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska oraz geodezji.

Program

Zawartość:

■Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji.
■ Organy właściwe w sprawach gospodarowania
wodami.
■ Słownik pojęć.
■ Korzystanie z wód:

 • korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne,
 • usługi wodne.

■ Pozwolenia wodnoprawne:

 • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
 • przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawego,
 • uproszczenie ustalania stron postępowania,
 • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 k.p.a.,
 • przypadki, w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
 • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.

■ Zgody wodnoprawne:

 • organy właściwe do wydania zgody wodnoprawnej.

■ System informacyjny gospodarowania wodami.
■ Ochrona wód – zakres, kompetencje organów:

 • cele środowiskowe,
 • zasady ochrony wód.

■ Zarządzanie ryzykiem powodziowym.

■ Budownictwo wodne i melioracje wodne:

 • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
 • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub
 • zgłoszenia wodnoprawnego,
 • zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych.

■ Opłaty za usługi wodne:

 • rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona,
 • terminy wejścia w życie opłat,
 • należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych.

■ Odszkodowania.
■ Przepisy przejściowe i dostosowujące:

 • obowiązki jednostek i organów związane z przekazaniem lub przejęciem zadań.

■ Zasady przejścia do wód Polskich pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących zadania określone w przepisach ustawy.
■ Praktyczne wykorzystanie – wnioski i operaty wodnoprawne.
■ Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/ operaty wodnoprawne:

 • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 • ustalenie zakresu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • ustalenie obowiązków zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne,
 • charakterystyka urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
 • zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych/cele środowiskowe,
 • wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
 • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • ustalenie monitoringu zamierzonego korzystania z wód,
 • wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
 • wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
 • część graficzna operatu wodnoprawnego (wymagane załączniki: mapy, przekroje, schematy).

■ Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

 • pobór wód powierzchniowych czy wód podziemnych,
 • wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu,
 • wprowadzanie różnych rodzajów ścieków (przemysłowych, komunalnych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych) do wód lub do ziemi,
 • wykonywanie urządzeń wodnych, w tym wylotów kanalizacyjnych,
 • wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych i wałów przeciwpowodziowych planowanymi obiektami mostowymi linii energetycznych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
 • wykonywanie urządzeń wodnych oraz robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Warunki

Koszt szkolenia

Cena regularna: 1090,00 PLN + VAT/os.

 

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe,

•    wydanie certyfikatu,

•    obiad i przerwę kawową,

•    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Pszczyna, 18-19.01.2018

Wrocław, 08-09.02.2018

Pszczyna, 27-28.06.2018