Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

21.2.2018 - 23.2.2018, Wisła

Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne NOWOŚĆ

Inf. ogólne

Grupa docelowa

 Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.

Program

Zawartość:

 

 

DZIEŃ I

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – aktualne przepisy prawne i ostatnie zmiany (w tym gł. wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw).

 

 • Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami (z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikających z tych ustaw i ostatnich zmian).
 •  Definicje i ich zastosowanie w praktyce.
 •  Załączniki do nowej ustawy o odpadach - rodzaje procesów odzysku (R) i unieszkodliwiania (D).
 • Zasady klasyfikowania odpadów, katalog odpadów, nowe zasady określania właściwości powodujących, że odpady uznaje się za niebezpieczne.
 • Produkt uboczny.
 • Utrata statusu odpadów.
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami i zasada bliskości (w tym konsekwencje wynikające z wprowadzenia od dnia 24 stycznia 2018r. Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami).
 •  Nowe przepisy dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 •  Zbieranie, magazynowanie odpadów - wymagane decyzje.
 •  Przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie) w instalacjach, urządzeniach i poza nimi - wymagane decyzje.
 • Przepisy dotyczące przekazywania osobom fizycznym odpadów wytworzonych przez przedsiębiorców oraz możliwości wykorzystywania tych odpadów przez te osoby.
 •  Przenoszenie odpowiedzialności za odpady.
 •  Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) wprowadzone w dniu 24 stycznia 2018r.
 •  Ewidencja, w tym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy
  o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
 •  Sprawozdawczość po ostatnich zmianach.
 •  Przepisy karne i kary pieniężne.

  

DZIEŃ II

Obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa o bateriach i akumulatorach.

 ·      

 •  Rejestr BDO - kogo dotyczy, jakie opłaty i kto jest z niej zwolniony, jak należy prawidło złożyć wniosek, kto będzie wpisany z urzędu
 •  Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 •  Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku.
 •  Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach.
 •  Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów
  w opakowaniach.
 •  Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach.
 •  Obowiązki organów administracji oraz administracyjne kary pieniężne w przypadku nie przestrzegania przepisów ustawy.
 •  Zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach. Porozumienia w gospodarce opakowaniami.
 •  Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach.
 •  Rejestr przedsiębiorców podlegających ustawie.
 •  Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek.
 •   Zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz nowe wzory dokumentów.
 •   Kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach.
 •   Nowy wzór sprawozdania dla opłaty produktowej i OPAK 1,2,3 za lata 2015-2016.
 •   Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej.
 •   Przepisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 •   Projektowane zmiany do ustawy w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi wynikające ze zmiany prawa UE.
 •  Obowiązujące przepisy w zakresie baterii i akumulatorów w tym mi.in.:
 • Wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy.
 • Zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych.
 • Zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków.
 • Zwolnienie z opłaty produktowej – pomoc de minimis.

 

 

DZIEŃ III

 

Prawo wodne po nowelizacji ustawy w 2018 r.


1. Ustawa Prawo wodne po reformie

 • Organy właściwe w gospodarowaniu wodami
 •  Szczególne i zwykłe korzystanie z wód i związane z tym obowiązki
 •  Cele środowiskowe i zasady ochrony wód
 •  Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
 •  Budownictwo wodne
 • Pozwolenia wodnoprawne/zgłoszenia wodnoprawne:

- rodzaje pozwoleń wodnoprawnych/budowy i czynności wymagające zgłoszenia,

- procedura administracyjna wydawania pozwoleń wodnoprawnych/ procedura zgłoszenia,

- organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych/ zgłoszeń

- terminy obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych,

- przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,

- postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,

- przeglądy pozwoleń wodnoprawnych,

- odstępstwa od obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

- odmowa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2. Praktycznie wykorzystanie – wnioski i operaty wodnoprawne

 • Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/ operaty wodnoprawne:

- określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

- ustalenie zakresu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

- ustalenie obowiązków zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne;

- charakterystyka urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji;

- zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych
z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód
w regionach wodnych/ cele środowiskowe;

- wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne;

- charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

- ustalenie monitoringu zamierzonego korzystania z wód;

- część graficzna operatu wodnoprawnego (wymagane załączniki: mapy, przekroje, schematy).

3. Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

 •  pobór wód powierzchniowych czy wód podziemnych;
 •  wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu;
 •  wprowadzanie różnych rodzajów ścieków (przemysłowych, komunalnych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych) do  wód lub do ziemi;
 •  wykonywanie urządzeń wodnych, w tym wylotów kanalizacyjnych;
 •  wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych i wałów przeciwpowodziowych planowanymi obiektami mostowymi linii energetycznych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń;
 • wykonywanie urządzeń wodnych  oraz robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

  Warunki

  Koszt szkolenia:

  1890 PLN/os. + VAT

   

  Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu,
  • 2 noclegi w pokoju 1-osobowym, 3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, przerwy kawowe
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

   

  Warunki płatności:

   

  Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

   

  ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

  z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

   

  Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

   

  Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

  Hotel

  Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

  Kontakt

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

   

  Dział Szkoleń

  +48 32 73 38 220

  Trener

  Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

  Inne terminy

  Zakopane, 06-08.06.2018

  Kraków, 22-24.10.2018