Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

22.10.2018 - 24.10.2018, Szczyrk

Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne NOWOŚĆ

Inf. ogólne

Grupa docelowa

 Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.

Program

awartość:

 

 

DZIEŃ I – Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – aktualne przepisy prawne oraz planowane zmiany.

 

 • Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami (z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców
  wynikających z tych ustaw).
 • Definicje.
 • Załączniki do nowej ustawy o odpadach – rodzaje
  procesów odzysku (R) i unieszkodliwiania (D).
 • Zasady klasyfikowania odpadów, katalog odpadów.
 • Produkt uboczny.
 • Utrata statusu odpadów.
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami i zasada bliskości.
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Transport, zbieranie, magazynowanie odpadów – wymagane decyzje.
 • Przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie) w instalacjach, urządzeniach i poza nimi – wymagane decyzje.
 • Nowe przepisy dotyczące przekazywania osobom fizycznym odpadów wytworzonych przez przedsiębiorców oraz możliwości wykorzystywania tych odpadów przez te osoby.
 • Przenoszenie odpowiedzialności za odpady.
 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Okres przejściowy – przepisy wykonawcze do ustawy o odpadach, pozwolenia, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów.
 • Przepisy karne i kary pieniężne.
 • Ewidencja i sprawozdawczość.


DZIEŃ II – Ochrona powietrza – aktualne przepisy prawne oraz planowane zmiany. Postępowanie kompensacyjne.

 

 

 • Rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 • Omówienie nowych zasad wydawania pozwoleń zintegrowanych i przeprowadzania ich analiz.
 • Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych i nowe rozporządzenie dot. obowiązków pomiarowych.
 • Nowe spojrzenie na wymagania wynikające z dokumentów referencyjnych dot. BAT w kontekście wydawania pozwoleń zintegrowanych.
 • Omówienie zasad stosowania warunkowego odstępstwa od wymagań wynikających z tzw. Konkluzji BAT.
 • Regulacje dotyczące ochrony powierzchni ziemi, w tym obowiązek sporządzenia raportów początkowych.
 • Postępowanie kompensacyjne – podstawowe informacje.
 • Kłopotliwa kompensacja, na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza.
 • Podsumowanie, konsultacje indywidualne, omówienie zadanych pytań dotyczących konkretnych przypadków, itp.


DZIEŃ III – Prawo wodne po nowelizacji ustawy w 2018 r.

 

 

 1. Ustawa Prawo wodne po reformie
 • Organy właściwe w gospodarowaniu wodami.

 • Szczególne i zwykłe korzystanie z wód i związane z tym obowiązki.
 • Cele środowiskowe i zasady ochrony wód.
 • Obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Budownictwo wodne.
 • Pozwolenia wodnoprawne/zgłoszenia wodnoprawne:

  • rodzaje pozwoleń wodnoprawnych/budowy i czynności wymagające zgłoszenia,
  • procedura administracyjna wydawania pozwoleń wodnoprawnych/procedura zgłoszenia,
  • organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych/zgłoszeń,
  • terminy obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych,
  • przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
  • postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
  • przeglądy pozwoleń wodnoprawnych,
  • dstępstwa od obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
  • odmowa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

   2. Praktycznie wykorzystanie – wnioski i operaty wodnoprawne

 

 • Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/operaty wodnoprawne:

  • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,ustalenie zakresu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,ustalenie obowiązków zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne,
  • charakterystyka urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
  • zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wódw regionach wodnych/cele środowiskowe,
  • wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
  • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • ustalenie monitoringu zamierzonego korzystania z wód,
  • część graficzna operatu wodnoprawnego (wymagane załączniki: mapy, przekroje, schematy).

 • Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

  • pobór wód powierzchniowych czy wód podziemnych,
  • wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu,
  • wprowadzanie różnych rodzajów ścieków (przemysłowych, komunalnych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych) do wód lub do ziemi,
  • wykonywanie urządzeń wodnych, w tym wylotów kanalizacyjnych,
  • wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych i wałów przeciwpowodziowych planowanymi obiektami mostowymi linii energetycznych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
  • wykonywanie urządzeń wodnych oraz robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Warunki

Koszt szkolenia:

1890 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • 2 noclegi w pokoju 1-osobowym, 3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, przerwy kawowe
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Szczyrk, 24-26.01.2018

Zakopane, 06-08.06.2018